Poopallet

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
ร้านปูพาเลท
477-2-46154-8
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
นางสาวมลิวรรณ ศรีเมือง
167-2-12687-2
ออมทรัพย์